نوشتجات (ادبیات)

پادکست میثم احمدی (بدتر شد)

در این پادکست شعر بدتر شد را از عسکر جاوید می‌شنوید

ھﺮﭼﻪ ﮐﺮدم ﻧﺸﺪم از ﺗﻮ ﺟﺪا، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺰﻧﻢ ﻗﯿﺪ ﺗﻮ را، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ
ﻣﺜﻼ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻗﺮ ﺑﺎﺷﻢ
و ﺑﻪ ﺟﺎی “ﺗﻮ” ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ “ﺷﻤﺎ”، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ
آﺳﻤﺎن وﻗﺖ ﻗﺮار ﻣﻦ و ﺗﻮ اﺑﺮی ﺑﻮد
ﺗﺎزه، ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺗﻮ وﺿﻊ ھﻮا ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ
ﭼﺎره دارو و دوا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮردن دارو و دوا ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﻧﺰﻧﻢ ﺣﺮف دﻟﻢ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
زده ام ﺣﺮف دﻟﻢ را ﺑﻪ ﺧﺪا، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ
روی ﻓﺮش دل ﻣﻦ ﺟﻮھﺮی از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رﯾﺨﺖ
آﻣﺪم ﭘﺎک ﮐﻨﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ

میثم احمدی پادکست بدتر شد

دریافت (دانلود) پادکست

۰

درباره‌ی گوینده

میثم احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.